تبلیغات
بهترین ها - ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ...
بهترین ها
جالب ترین ها

بهترین ها،جالب ترین ها،عجیب ترین ها از همه جا

مدیر وبلاگ : مینا

ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ...

چهارشنبه 3 تیر 1394  ساعت: 06:30 ب.ظ

نوع مطلب :مطالب جالب و خواندنی ،حوادث عجیب و باور نکردنی ،

نظرات() 

ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ...
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ... ﺍﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺍﺳﺖ....
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ( ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯿﻪ ) ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺳﺪﺳﺶ ﻣﯿﺮﻭﺩ...
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﯼ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ :
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﺑﻨﺰ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺍﻭ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ....
ﻗﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺩﺭ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ....
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ، ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.....
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﺍﺳﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.....
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﻮﺩ....
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ....
ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ...
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ... ﺍﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺍﺳﺖ....
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ( ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯿﻪ ) ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺳﺪﺳﺶ ﻣﯿﺮﻭﺩ...
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﯼ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ :
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﺑﻨﺰ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺍﻭ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ....
ﻗﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺩﺭ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ....
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ، ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.....
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﺍﺳﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.....
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﻮﺩ....
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ....
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯼ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ﻫﻢ ﺣﻮﺍﺳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺖ...
ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻉ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻭ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ...
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺒﺮﺩ.....
ﭖ . ﻥ : ﻣﺮﺩﻡ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ....
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻻﺗﯿﺎ ( ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺳﺖ ) ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻗﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﺸﮑﺴﺘﻦ ﺩﻟﺶ ﭼﻮﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﻨﭽﯿﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ♥نوشته شده توسط:مینا

ویرایش:چهارشنبه 3 تیر 139406:33 ب.ظ

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکستان

لینکدونی

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها

جستجوCD/DVD
آموزشی
آموزش زبان
بازی
ژورنال
سرگرمی
مذهبی
مستند
موبایل
موسیقی
نرم افزار
ویژه بانوان
ویژه کودکان
کسب درآمد
آرایشی و بهداشتی
آرایش و زیبایی
بهداشت و سلامت
تناسب اندام
زیورآلات
ساعت
گردنبند
گوشواره
انگشتر
دستبند
النگو
گل سینه
گل سر
عینک
سایر
لوازم خانگی
آشپزخانه
دکوراسیون داخلی
سایر
لوازم جانبی خودرو
لوازم جانبی خودرو
کیت الکترونیکی
موبایل
کامپیوتر
سرگرمی
کاربردی
پوشاک
تی شرت
شال و روسری
جوراب
لباس زیر
سایر
کتاب
آموزشی
پزشکی
روانشناسی
تناسب اندام
زناشویی
اقتصادی
کسب درآمد
رمان و داستان
ادبی و هنری
کامپیوتر
مذهبی
عطر و ادکلن
ویزه آقایان
ویژه بانوان
اسپورت
سرگرمی
شوخی و سرگرمی
عروسکی
فکری و آموزشی
هدیه
ویژه آقایان
ویژه بانوان
ویژه کودکان
ویژه مناسبت ها
تجهیزات امنیتی
پلمپ های پلاسنیکی
پلمپ های کابلی
پلمپ های کانتینیری
برچسب های امنیتی
لیبل
هولوگرام